Huisregels

Algemeen

 

De huis- en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen.

 

U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Dit heeft tot doel onze zaak gezellig, leefbaar en veilig te houden voor iedereen die er gebruik van maakt. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. In praktijk kunnen andere kwesties eveneens als zodanig worden gezien. De huis- en gedragsregels zullen door ons worden gebruikt in zoverre ze van toepassing zijn.

 

Consumpties
Wanneer u ons bezoekt bent u verplicht een consumptie te gebruiken.

 

Verblijf in toiletruimte
De toiletruimte is uitsluitend bestemd voor het daartoe noodzakelijk bezoek. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan. Er mag slechts een persoon tegelijk per toilet verblijven. Bij overtreding van dit voorschrift wordt gebruik/handel in drugs vermoed en schakelen wij de politie in.

 

Glazen, flessen, blikjes e.d.

Glazen, flesjes, blikjes en dergelijke mogen niet mee naar buiten in het openbaar gebied worden genomen.

 

Handel in goederen
Het is verboden in of rond ons café goederen te verhandelen.

 

Overlast, Alcohol & Drugs

Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd. Het bezitten, gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde bezig, gebruik of handel van drugs, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/ personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

 

 

Steek- en vuurwapens
Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden. Wapens worden door het personeel ingenomen. Bij het aantreffen van een vuur- en of steekwapen informeren wij ten alle tijden de politie; en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.

 

 

Houding bezoeker aan de deur
Onze gasten mogen zich niet hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag). Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/ gedetecteerd. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

 

Vernieling en Vandalisme
Bezoekers die zich bij het verlaten van de horecagelegenheid luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd. Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang (blijvend) worden ontzegd. Het is verboden onze eigendommen mee te nemen buiten het gebouw/terras; hieronder vallen glazen, maar ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van ons eigendom bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

 

Hinderlijk, intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten

Het benaderen van andere bezoekers dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. Bij het gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna –bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval kan ook in de toekomst de toegang worden ontzegd. Groepsvorming met intimiderende effecten worden niet getolereerd.

 

Verloren en/ of gevonden voorwerpen
Wie kleding of andere voorwerpen kwijtraakt in dit bedrijf, kan daarvoor niet de horeca onderneming aansprakelijk stellen. Als u in dit bedrijf een voorwerp vindt wat een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dit bij het personeel in te leveren. Gevonden voorwerpen worden uiterlijk 1 maand bewaard. Wie zijn verloren eigendom ophaalt, dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

 

Overtreding huisregels
Bij het niet instemmen met de huisregels, uitlokken van overtredingen of het aanzetten hiertoe wordt de toegang automatisch geweigerd/ ontzegd. Bij overtreding van wet of huisregels zullen eventuele, aan de ondernemer, opgelegde boetes worden verhaald op de overtreder/ bezoeker. Bij overtreding van deze huisregels kan er voor zorgen dat wij de politie waarschuwen.

 

Ook bij twijfel optreden

Helaas hebben wij in het verleden wel eens moeten constateren dat wij in twijfelgevallen beter eerder hadden kunnen optreden. Teneinde de orde, goede sfeer en veiligheid van onze bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen staat het ons c.q. vrij om het voorgaande ruim te interpreteren en ook bij –voor buitenstaanders ogenschijnlijke – twijfelgevallen op te treden. Wij vragen voor deze overweging en onze beoordelingsvrijheid uw begrip.

 

Klachten
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u deze bij onze directie melden. Klachten dient u direct na het moment van ontstaan te melden. De directie zal de klacht met zorgvuldigheid onderzoeken en eventueel binnen een maand schriftelijk reageren. Indien de klachtindiener zich niet kan verenigen met de bevindingen en/of maatregelen van de directie kan hij zich –indien de kwestie betrekking heeft op (vermeende) discriminatie wenden tot het meldpunt rassendiscriminatie van het Bedrijfschap Horeca.